CONNECTORS: Classificació [M.J. Cuenca i Bromera, 2003]

Els connectors textuals manifesten una relació semàntica distribuïble en quatre significats generals: addició, disjunció, contrast i conseqüència. Aquestes diverses relacions afecten tant el nivell lògic (els continguts de les proposicions) com el procedimental (l’estructura del discurs). Classifiquem els connectors en quatre grups amb els subgrups corresponents:

1. Connectors additius: indiquen, diversament, suma d’informació en el discurs.

a. Addició i ampliació: i, a més, en efecte, efectivament, certament, per descomptat...
b. Continuïtat: i, a continuació, a més, doncs bé, així, llavors / aleshores...
c. Distribució: d’una banda/d’un costat, d‘(una) altra banda, per una banda / per l’altra, d’entrada, d’antuvi, en primer lloc, en segon lloc, per últim, per fi, per acabar, finalment, al seu torn...
d. Digressió —o canvi de tema—: per cert, a propòsit
e. Especificació (en concret, especialment, en especial, en particular, específicament, fet i fet, de fet...
f. Generalització: en general, generalment...
g. Intensificació: i encara més, més encara, a mésa més-...

2. Connectors disjuntius: indiquen alternativa entre dos conceptes o dues formulacions diferents d’un concepte totalment o parcialment.

a. Reformulació: és a dir, o siga, això és, en altres paraules, dit d’una altra manera/forma, vull dir, vaja, millor dit, més ben dit, encara millor, si voleu/si preferiu...
b. Exemplificació: per exemple, posem per cas, com ara, a tall d’exemple, així...
c. Resum: en resum, en síntesi, en suma, comptat i debatut, ras i curt, total...

3. Connectors contrastius: indiquen algun tipus de contrarietat (una relació de “sí/no”) entre els elements que uneixen.

a. Opositius: però, en canvi, ara bé, tanmateix, això sí, altrament, si no, en cas contrari...
b. Concessius: no obstant (això), (amb) tot i això, malgrat tot, així i tot, de tota manera/de totes maneres, en tot cas, en qualsevol cas, siga com siga, però, per això, al capdavall, comptat i debatut, total...
c. Restrictius: si més no, almenys, més aviat.
d. Refutatius: per contra, ans al contrari, ben al contrari...
e. Contrapositius: en realitat, ben mirat, de fet, fet i fet, si bé es mira...

4. Connectors consecutius: indiquen que la informació següent es presenta com a efecte de l’anterior.

a. Conseqüència: En/(com a) conseqüència, (així) doncs, per tant, així, per consegüent, consegüentment, ...)
b. Conclusió: en definitiva, en fi, al capdavall, al cap i a la fi, total, tot plegat, concloent, en conclusió...)